Vad är ADHD?

Adhd, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Adhd kan främst beskrivas som en uppmärksamhetsstörning med inslag av koncentrationssvårigheter eller impulsivitet. Barn med adhd har problem med arbetsminnet, den del av minnet vi använder för att bearbeta det som händer just nu. Arbetsminnet hjälper oss att behålla koncentrationen och hålla kvar saker i minnet, som exempelvis ett telefonnummer. Barnen har också svårt att samspela med andra och att anpassa sig till sociala mönster. De är antingen överaktiva eller oföretagsamma, hoppar runt eller sitter tysta i ett hörn.

För att ett barn ska få diagnosen adhd ska en rad kriterier uppfyllas. Symptomen måste också ha funnits under lång tid. Diagnos ges sällan till barn före skolåldern, även om överaktivitet hos småbarn kan vara ett tecken på adhd.

Adhd är medfött och det finns en ärftlig faktor, 80 procent av barn med adhd har andra i sin familj/släkt med liknande symptom.

Barn med adhd har svårt att klara krav och förändringar. De behöver hjälp med att strukturera upp tillvaron och det ställer speciella och stora krav på förståelse från både familjen och skolan.

Symptom

Symptomen varierar mycket med åldern. Hos de mindre barnen är impulsiviteten det mest framträdande. Barnen är ständigt i rörelse, byter lekar och utsätter ofta sig själva för fara utan att vara medvetna om det. Humörsvängningar är vanliga och minsta motgång kan utlösa ett utbrott.

Typiskt för många barn med adhd är att de har problem med perceptionen. Det betyder att de inte alltid kan tolka sina sinnesintryck på ett användbart sätt. Det skiljer även en del mellan flickor och pojkar. Flickor uppträder mer stillsamt och döljer därmed sin hyperaktivitet. Därför får de också ofta sin diagnos ett par år senare än pojkar. I skolåldern märks problemen mer. De kan inte leva upp till de krav som ställs på dem, kan inte vänta på sin tur utan faller in i samtal och tränger sig före. De har svårt att göra planer och följa dem, utan söker istället sådant som ger snabbt resultat och uppmärksamhet. Många gånger kan de uppfattas som slarviga, vilket orsakar att de blir tillrättavisade, medan ”slarvet” egentligen ingår som en del i deras funktionsnedsättning.

I tonåren händer det att barn med adhd uppfattas som mer trotsiga och aggressiva än andra. Lusten att revoltera kan ibland föra med sig att de dras med i olämpliga sociala sammanhang. Det tycks dock vara så att pojkar utvecklar aggressivitet i högre grad än flickor. Ungefär hälften av de barn som har adhd behåller sina koncentrationssvårigheter i vuxen ålder. Oftast övergår dock överaktiviteten i passivitet ju äldre man blir.

Bemötande

Omgivningen kan underlätta mycket för barn med adhd. Genom att förstå barnens problem och kunna möta olika symptom och beteenden på ett bra sätt skapas mer trygghet kring barnen, vilket kan förhindra oro. Det är viktigt att se till varje barns speciella behov och utgå från dem.

Barnen behöver också verktyg för att kompensera sina svårigheter. De behöver träna koncentration, tidsuppfattning och få stöd med planering och strukturering. God hjälp kan de ha av dator, fickbandspelare, elektroniska almanackor, bildstöd och tidshjälpmedel. Det finns även speciella dataprogram för barn som behöver träna sin koncentrationsförmåga. För många har den typen av träning god effekt som också sitter i under lång tid.

En del barn med adhd behandlas också med olika typer av mediciner. Dessa kan minska symptomen.

Det är viktigt att föräldrar och syskon till barn med adhd får mycket stöd och avlastning.

Bli medlem

Klicka här för att bli medlem

Bifogade filer Storlek Filformat
Folder adhd 205.33 kB pdf